WOMAN | NEW PEEK

រ៉ូបវែង $19.00 MB251115
ឈុតអាវជាប់ខោ $13.00 CN251136
អាវដៃវែង $28.00 KM251131
រ៉ូបអត់ដៃ $15.50 KM251119
សំពត់ខ្លី $12.00 MB251118
ខោវែង $21.00 KM251123
កាបូបដៃតូច $26.75 CNB251089
ខោវែង $17.00 CN251135
រ៉ូបដៃវែង $10.00 KM251149
ខោវែង $19.00 KM251144
សំពត់វែង $8.50 CN251140
ឈុតអាវជាប់ខោ $16.00 CN251141
រ៉ូបអត់ដៃ $24.75 KM251125
អាវដៃវែង $8.00 KM251147
កាបូបដៃតូច $25.25 CNB251087
រ៉ូបដៃវែង $14.00 CN251134
រ៉ូបដៃវែង $23.50 KM251127
ឈុតអាវជាប់ខោ $16.50 KM251143
សំពត់វែង $23.00 MB251116
រ៉ូបដៃខ្លី $9.50 KM251151
សំពត់វែង $15.00 MB251117
ខោវែង $17.75 KM251146
រ៉ូបដៃវែង $10.00 KM251154
កាបូបដៃតូច $23.00 CNB251088
រ៉ូបអត់ដៃ $12.50 KM251152

MAN | NEW PEEK

JACK&JONES MAN PANTS $20.00 HM251138
Zara Man Slim Fit $14.00 HM251107
Supreme cotton t-shirt $7.50 CNM251050
ខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រុស $9.00 CNM251061
ZARA Man Shoes $31.00 HM251113
HM polo shirts $14.00 HM251037
ខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រុស $8.00 CNM251060
ខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រុស $12.50 CNM251059
Zara Man Slim Fit $14.00 HM251109
Zara Man Slim Fit $14.00 HM251110
H buckle belt $16.25 CNM251054
ខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រុស $19.00 CNM251058
ខោខូវប៊យប្រុស $22.00 KMM250839
High quality flip-flops $4.00 ECO-01B
Ralph Lauren T-Shirt $14.95 NCHPOLO5-15
CK POLO Shirt $16.00 HM251136
LACOSTE Man Dress Shirt $14.50 HM250841
Pull&Bear $12.00 HM251114
Polka dot Zara polo shirts $14.50 HM251036
ESPRIT Man Shoes $32.00 HM250845

FEATURED BRANDS

SELECTED PARTNER BRANDS

COUPLE | NEW PEEK

គូ $16.00 VC9812CP
គូ $9.00 VC6079Man
គូ $13.00 $3.25 VC935B
គូ $13.00 CN244961CP
គូ $15.00 VC1061CP
គូ $11.00 $6.60 VC3891CP
គូ $13.00 VC6058CP
夏装新款爱上太阳花欧根纱绣花蕾丝修身连衣裙男衬衣 $13.75 vc782
គូ $16.00 VC9810CP
គូ $16.00 VC6059CP
គូ $16.00 VC3848CP
គូ $16.00 VC1101CP
គូ $12.50 VC620CP
គូ $24.00 VC572CP
គូ $13.50 CN244965CP
គូ $13.00 VC8000CP
គូ $12.00 VC9619CP
គូ $16.00 VC6081WOMAN
គូ $13.50 VC720CP
គូ $15.00 VC9618CP

SPORTS | HOT PEEK

FBT soccer shorts $6.00 FBT22207
FBT athletics man shirt $10.90 FBT12682WOMAN
Cambodia Official Football Jersey for Super Fans $18.00 FBT100
FBT polo shirt $12.80 FBT12671
Cambodia Official Football Shorts $10.90 FBT102
Original FBT goalkeeper $16.00 FBTB
Cambodia Official Football Jersey for supporters by FBT $10.00 FBT103
FBT Althletics shorts $9.00 FBT22682
FBT sport bag $29.00 FBT162000
FBT FIFA quality football $60.00 FBT9500
FBT sport jacket $24.20 FBT12775
FBT Captain armband $3.50 FBTCAPTAIN
FBT long pants $8.80 FBT22725
Cambodia Official Football Jersey by FBT Sports $18.00 FBT101
FBT athletics shirt $6.00 FBT12511
Goalkeeper $14.00 FBTA
FBT FIFA quality football $55.00 FBT1000
FBT sport socks $4.00 FBT419SR
FBT sport hoody $21.20 FBT12878
FBT basketball shirts $10.90 FBT12690

OFFICIAL SPONSOR OF NATIONAL TEAM

KID | NEW PEEK

ក្មេងប្រុស $12.00 CNK250392
ក្មេងស្រី $12.75 CNK250402
ក្មេងប្រុស $12.00 CNK250410
ក្មេងស្រី $7.95 NCHPLA4-8
ក្មេងស្រី $14.00 CNK250408
ក្មេងប្រុស $16.50 CNK250807
ក្មេងស្រី $14.75 CNK250401
ក្មេងស្រី $12.00 CNK250398
ក្មេងស្រី $7.95 NCHDAC41-08
ក្មេងស្រី $7.95 NCHDAC40-08
ក្មេងស្រីនិងប្រុស $2.50 CNK250804
ក្មេងស្រី $25.00 CNK250781
ក្មេងស្រីនិងប្រុស $30.00 CNK250805
ក្មេងស្រីនិងប្រុស $12.00 CNK250391
ក្មេងស្រី $14.50 CNK250404
ក្មេងស្រី $13.00 CNK250400
ក្មេងស្រី $14.75 CNK250748
ក្មេងស្រី $15.50 CNK250403
ក្មេងស្រី $15.75 CNK250780
ក្មេងស្រី $17.00 CNK250782

ACCESSORIES | NEW PEEK

PUMA Caps $9.75 HM250488
Silver 92.5% necklace & CZ (Cubic Zirconia) Pendant $60.00 $45.00 SUP249553
Silver 92.5% necklace & CZ (Cubic Zirconia) Pendant $60.00 $45.00 SUP249557
Adidas Caps $9.75 HM250478
Silver 92.5% necklace & CZ (Cubic Zirconia) Pendant $60.00 $45.00 SUP249555
PUMA Caps $9.75 HM250487
មួក $9.75 HM250485
Adidas Caps $9.75 HM250496
មួក $9.75 HM250482
វ៉ាលី $505.95 DAT617103161
Adidas Caps $9.75 HM250477
Silver 92.5% necklace & CZ (Cubic Zirconia) Pendant $60.00 $45.00 SUP249550
Nike Caps $9.75 HM250494
Silver 92.5% necklace & CZ (Cubic Zirconia) Pendant $60.00 $45.00 SUP249549
Adidas Caps $9.50 HM250817
Silver 92.5% necklace & CZ (Cubic Zirconia) Pendant $60.00 $45.00 SUP249556
Silver 92.5% necklace & CZ (Cubic Zirconia) Pendant $60.00 $45.00 SUP249559
មួក $9.75 HM250495
Silver 92.5% necklace & CZ (Cubic Zirconia) Pendant $60.00 $45.00 SUP249561
Silver 92.5% necklace & CZ (Cubic Zirconia) Pendant $60.00 $45.00 SUP249560

SELECTED BRANDS

BEAUTY | HOT PEEK

CO Cosline mask sheet pack (Collagen) $1.25 VHPCO0059
Super White Miracle $15.00 JYL23
Dr. Morita Volcanic Mud Whitening Essence Facial Mask $7.50 JYL21
Sunscreen Cover Base ELEVEN HUESDAY $28.00 JYL15
Sakura Pearl Silk Rich Special Whitening Cream $9.00 ALWSK-022
Dr. Morita Snail Repair Essence Facial Mask $7.50 JYL17
Extra Clear Cream ELEVEN HUESDAY $26.00 JYL14
Hair styling machine $33.00 CNE011
CO Cosline mask sheet pack (Lemon Essence) $1.25 VHPCO0120
100% natural gluta complex $50.00 IVORYCAPS1
Face massage machine $15.00 CNE238672
ម៉ាស៊ីនសម្រាប់សម្រស់ $29.00 CNB249974
Head & Shoulders Shampoo Anti-dandruff Cool Menthol $3.50 $2.98 headshoulders1
OB Balancing Water 250ml $5.90 VHPOB0026
CO Cosline mask sheet pack (Herb) $1.25 VHPCO0062
ម៉ាស៊ីនសម្រាប់សម្រស់ $28.75 CNE004
Centa Svelte Sleder Jelly from Switzerland $29.90 JYL10
Sakura Dead Sea Mineral Mud Whitening Mask Cream $9.00 ALWSK-021
About You BB Cream 50ml $7.70 VHPAB0001
Supprexxa Cape Watermix Weight Loss $29.90 JYL11

SELECTED BRANDS
L192.COM, BEST ONLINE SHOPPING DESTINATION

Represents LITTLEFASHION on the web and is available for iOS and Android as an app called MBUY. L192.COM and MBUY host the largest online fashion collection for women, men, and children in Cambodia. Our team spend a great amount of time to carefully select items with great consideration of quality, affordability, and relevance. Just shop here at L192.COM to look and feel great!

L192.COM ហាងអនឡាញឈានមុខគេ

ជាគេហទំព័ររបស់ហាងលីថលហើយក៏មានវត្ដមានសម្រាប់ iOSនិង Android តាមរយៈកម្មវិធី MBUY។ គេហទំព័រ L192.COM ប្រមូលផ្ដុំម៉ូតច្រើនជាងគេសម្រាប់ ស្ដ្រី បុរស និងក្មេងនៅកម្ពុជា។ ក្រុមការងារ L192.COM ចំណាយពេលច្រើនជ្រើសរើសម៉ូតដែលមានគុណភាពខ្ពស់ តម្លៃសមរម្យ និង ទាន់សម័យ ទិញម៉ូតសម្លៀកបំពាក់នៅ L192.COM ដើម្បីភាពទាន់សម័យនិងទំនុកចិត្តក្នុងខ្លួន។

SHOPPING EXPERIENCE

Just be at your comfortable place and shop from your screen. Our fashion savvy staffs are ready to assist you at any waking time 7 days/week on social pages and phone. Our delivery team can reach you under one hour in most places in Phnom Penh and less than a day in most places in the provinces. Be at your home, your school, workplace, or anywhere. We will reach you. Delivery is free!!! Payment is easy and secure. You can pay on delivery. You can pay through any e-payment service in Cambodia. Install mBuy to get notifications of fashion. Don't miss any fashion updates and hey, we have FLASH DEALS every day! Whenever and wherever at L192.COM! We have been the first and best.

សេវាកម្ម

គ្រាន់តែនៅមួយកន្លែងនិងរើសទំនិញពីស្រ្គីន បុគ្គលិក L192.COM រងចាំជួយអ្នកជានិច្ចតាមទំព័របណ្ដាញសង្គមនិង តាមទូរស័ព្ទរាល់ម៉ោងរាល់ថ្ងៃ។ ក្រុមដឹកជញ្ជូនអាចទៅដល់អ្នក ភ្លាមៗក្នុងមួយម៉ោងនៅក្នុងក្រុងនិងមិនដល់មួយថ្ងៃផងនៅតាមខេត្ត នានា។ សេវាដឹកជញ្ជូនមិនគិតថ្លៃ ការបង់ប្រាក់ងាយស្រួល អាចបង់តាមអ្នកដឹក ឬ តាមរាល់សេវាកម្ម EPAYMENTនៅកម្ពុជា។ បញ្ចូលកម្មវិធី mBuy ដើម្បីទទួលម៉ូតថ្មីៗនៅលើស្រ្គីនអ្នក ហើយទទួលបានដំណឹងបញ្ចុះតម្លៃពិសេសៗមុនគេ។ ទិញតាម L192.COM បានគ្រប់ពេលនិងនៅគ្រប់កន្លែង! ក្រុមយើងខ្ញុំជាក្រុមដំបូងគេក្នុងវិស័យនេះនិងជាក្រុមឈានមុខគេ។

FASHION PRODUCTS

Ladies, your body needs an outfit? Your hands need a bag? Your feet need a pair of shoes? Gentlemen, dress shirts? T-shirts? Pants? Shoes, belts and wallets? We have all your needs for any occasion and purpose. We follow fashion trends every hour and listen to your feedback. We select the best for you from top international design brands as well local brands. Your body and face need care. We have beauty products ready to be delivered to you. You need glittering, great sound, and time in fashion. We have jewelries, speakers, and watches. Tell us what you need!

ទំនិញ

បងប្អូននារីៗ ត្រូវការមួយឈុត? ត្រូវការកាបូប? ត្រូវការស្បែកជើង? បងប្អូនបុរសៗ ត្រូវការអាវ? ខោ? ស្បែកជើង ខ្សែក្រវា៉ត់ និង កាបូបលុយ? L192.COM មានទាំងអស់សម្រាប់គ្រប់ឱកាស និងគោលបំណង។ ក្រុម L192.COM តាមដានម៉ូតរាល់ម៉ោងនិង ទទួលយោបលពីអតិថិជនរបស់ខ្លួន ហើយ ជ្រើសយកម៉ូតពីប្រេន អន្ដរជាតិនិងក្នុងស្រុកដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងទាន់សម័យ។ L192.COM ក៏មានផលិតផលសម្រាប់ថែរក្សាសម្រស់អ្នក ដែលអាចដឹកដល់កន្លែងភ្លាមៗ មិនបាច់ទៅផ្សាទំនើប ហើយក៏មានគ្រឿងអលការ speakers និងនាលិកាជំនួញដល់ជីវិតទាន់សម័យរបស់លោកអ្នក។

E-PAYMENTS & BANKS
DOWNLOAD MBUY