lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb

ឧបករណ៌ម៉ាស្សាកាត់បន្ថយការឈឺចាប់សាច់ដុំខ្លួន ខ្នង ជើង

#MIM384800 ថែរក្សាខ្លួន Selected by LITTLEFASHION

$12.90   $9.03 App Only

Membership Price: $9.03 (Save 30%)
Descriptions
描述
 • FEATURES
 • Alleviates back pains, shoulder pains, muscle pains etc
 • Efficiently relax you from stress and tiredness, full-body massager!!
 • Lightweight, small and easy to keep in bag and carry around
 • Suitable for daily use, travelling or business trip
 • Great gift for yourself, family members and friends
 • 16 Modes - Knocking, Acupuncture, Kneading, Vibrating, Shiatsu,Moxibution,Tapping, Cupping, Foot Reflexology, Tuina and more modes for reliefing the back and shoulder stress and pain, also sciatica, to be healthier and more energetic
 • LCD Backlit screen displays adjustable 10-60 minutes timer and 20 levels of pulse intensity, 8 self-adhesive re-usable pads wo need gels; Up to 10 hours of continuous use per full charge, enjoy yourself with this tens machine
 • Portable mini massager, palm-size, to get relief at anywhere and anytime; Working with safe recharging lithium battery, safe and environmental; Dual-output channel design for massaging
 • your more body parts
 • Contents:
 • 1 x Tens Machine, 4 x Large Pads, 4 x Small Pads, 2 x Electric Wires, 1 x USB Cable, 1 x Mains USB Adapter, 1 x Collection Board for Pads and Wires, 1 x Acupuncture Point Chart, 1 x User Manual
 • The Hillington Tens Digital Therapy Full Body Massager Machine is a new generation of innovative health products based on the theories and practices of traditional Chinese medicine and applied with digital technology. TENS is recognized as a safe method of easing pain, regularly recommended by doctors, physios, midwives, and pharmacists throughout the UK.
 • HILLINGTON DIGITAL TENS PAIN RELIEF AND MASSAGE MACHINE is the next generation of innovative pain relief. Pads are applied in pairs to any affected area allowing soothing and controlled electrical pulses in a choice of 16 modes to flow through the skin, much akin to the feeling of rubbing a sore area with your hand, releasing oxytocin and endorphins to ease pain
 • EFFECTIVE DRUG-FREE PAIN RELIEF - Attaching the gel-free pads and utilising the harmless electrical signals of the Hillington Tens Machine causes the body to produce and release endorphins and oxytocin - the body's natural pain-fighting mechanisms - which travel up the spinal cord to the brain faster than the pain signals, effectively blocking even moderate to severe aches and pains
 • INNOVATIVE TENS TECHNOLOGY - Using TENS technology (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) can provide temporary safe and drug-free relief for back pain, sore joints, sporting injuries, period and even labour pains and contractions. EMS (Electrical Muscle Stimulation) can also help to tone muscle groups and the unit also includes massage functions for the soothing relief of tired muscles and aching joints
 • AT HOME SOLUTION - Our Hillington TENS Machine is lightweight and portable and is recognized as a safe method of easing pain, regularly recommended by doctors, physiotherapists and pharmacists throughout the UK. With 8 different treatment settings, you control the level of relief required
 • CONTAINS - The box contains the USB cable and 3 pin UK plug to power the small form factor machine (9cm x 4cm x 1cm), 8 sets of pads (4 large and 4 small), 2 lengthy wires for attaching pads, a board for attaching unused pads and a full and detailed instruction manual
 • 16 MASSAGING MODES: 16 Modes - Knocking, Acupuncture, Kneading, Vibrating, Shiatsu, Moxibustion, Tapping, Cupping, Foot Reflexology, Tuina and more modes for relieving the back and shoulder stress and pain, also sciatica, to be healthier and more energetic
 • BACKLIT LCD SCREEN: LCD Backlit screen displays the adjustable 10-60 minutes timer and shows the selection from the 20 levels of pulse intensity. The 8 self-adhesive re-usable pads do not need any lotions or gels, and a board is included for housing them when not in use. Up to 10 hours of continuous use per full charge, enjoy yourself with this tens machine
 • PACKAGE CONTENTS
 • 1 x Tens Machine, 4 x Large Pads, 4 x Small Pads, 2 x Electric Wires, 1 x USB Cable, 1 x Mains USB Adapter, 1 x Collection Board for Pads and Wires, 1 x Acupuncture Point Chart, 1 x User Manual
 • 特征
 • 减轻背部疼痛,肩膀疼痛,肌肉疼痛等
 • 全身按摩器,可有效缓解压力和疲劳!!
 • 重量轻,体积小,易于存放并随身携带
 • 适合日常使用,旅行或商务旅行
 • 给自己,家人和朋友的好礼物
 • 16种模式-敲打,针灸,揉捏,振动,指压,艾灸,敲击,拔罐,足底按摩,推拿和其他多种模式可减轻背部和肩膀的压力和疼痛,也可减轻坐骨神经痛,使其更健康,更有活力
 • LCD背光屏幕显示可调节的10-60分钟计时器和20级的脉冲强度,8个自粘可重复使用的护垫,无需凝胶;每次充满电可长达10个小时的连续使用时间,这台机器十分舒适
 • 便携式迷你按摩器,手掌大小,可随时随地放松身心;使用安全充电的锂电池,安全环保;双输出通道设计,可进行按摩
 • 你更多的身体部位
 • 内容:
 • 1 x绷带机,4 x大垫,4 x小垫,2 x电线,1 x USB电缆,1 x电源USB适配器,1 x垫和电线收集板,1 x穴位图,1 x用户手册
 • 希灵顿数位疗法全身按摩器是基于中医理论和实践并结合数字技术的新一代创新保健产品。 TENS被公认为是缓解疼痛的一种安全方法,英国各地的医生,生理医生,助产士和药剂师都定期推荐使用TENS。
 • 希灵顿数字式止痛和按摩机是下一代创新型止痛器。将护垫成对使用在任何受影响的部位,可在16种模式中使舒缓和可控的电脉冲流过皮肤,这与用手摩擦酸痛部位,释放催产素和内啡肽以缓解疼痛的感觉相似
 • 有效的无痛疼痛缓解-附着无凝胶垫并利用Hillington Tens Machine的无害电信号使人体产生和释放内啡肽和催产素-人体的天然抗痛机制-沿脊髓向上移动至大脑比疼痛信号快,可以有效地阻止甚至中度到重度的疼痛
 • 创新的TENS技术-使用TENS技术(经皮神经电刺激)可以暂时安全,无药物地缓解背部疼痛,关节酸痛,运动损伤,月经甚至劳动痛和收缩。 EMS(电刺激肌肉)还可以帮助改善肌肉群,并且该单元还包括按摩功能,可缓解疲劳的肌肉和关节酸痛
 • 在家中的解决方案-我们的Hillington TENS机器轻巧便携,被公认为是减轻疼痛的安全方法,在英国各地的医生,理疗师和药剂师都经常推荐使用。通过8种不同的治疗设置,您可以控制所需的缓解水平
 • 内容-包装盒内含USB电缆和3针UK插头,用于为小型计算机(9cm x 4cm x 1cm)供电,8套垫(4个大号和4个小号),2条用于固定垫的长电线,一块用于连接未使用的打击垫和完整而详细的说明手册
 • 16种按摩模式:16种模式-敲打,针灸,揉捏,振动,指压,艾灸,敲击,拔罐,足底按摩,推拿和其他多种模式,可缓解背部和肩膀的压力和疼痛,也可减轻坐骨神经痛,使您更健康,更精力充沛
 • 背光LCD屏幕:LCD背光屏幕显示可调的10-60分钟计时器,并显示从20种脉冲强度级别中进行的选择。 8个自粘可重复使用的护垫不需要任何洗剂或凝胶,并且在不使用时包含一块板用于容纳它们。每次充满电可长达10个小时的连续使用时间,这台机器十分舒适
 • 包装内容
 • 1 x绷带机,4 x大垫,4 x小垫,2 x电线,1 x USB电缆,1 x电源USB适配器,1 x垫和电线收集板,1 x穴位图,1 x用户手册

Top Related Products
E-PAYMENTS & BANKS
DOWNLOAD L192 APP